Lịch sử hình thành

Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND của UBND huyện Đông Hòa ngày 25/10/2017 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập tỉnh Phú Yên trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 170/KH-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 26/10/2017 về việc xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; trên cơ sở Công văn số 6422/UBNDTCKH của UBND huyện Đông Hòa ngày 17/11/2017 về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh; UBND xã Hoà Thành đã ban hành kế hoạch số 64/KH-UBND của UBND xã Hòa Thành ngày 19/06/2018 về triển khai thực hiện việc sáp nhập hợp tác xã sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn xã Hoà Thành. 

Ngày 22/03/2019 được sự thống nhất của Đảng uỷ xã Hoà Thành, UBND xã Hoà Thành đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu sáp nhập 02 HTX DV NN TH Hoà Thành Đông và HTX DV NN TH Hoà Thành Tây đã có từ năm 1978 thành HTX DV NN TH Hoà Thành. 

Đại hội sáp nhập 02 HTX Hòa Thành Đông và Hòa Thành Tây bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2019-2023)

HTX DV NN TH Hoà Thành được hình thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển Kinh tế tập thể tại địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng như hiện nay, các HTX nông nghiệp nói riêng có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân mà còn góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn thời kỳ hội nhập, đặc biệt là ở xã Hoà thành hiện đã được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới Nâng cao từ năm 2020 và đang trong thời gian phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng: 

Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên HTX;

Tư vấn hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con thành viên HTX và các dịch vụ sản xuất kinh doanh nhằm phát triển HTX theo hướng hiện đại và đổi mới.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu sản xuất theo mùa vụ, quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, yêu cầu của thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; có giải pháp phòng chống rủi ro, thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, tài nguyên, nguồn lợi tự nhiên ở địa phương.
  • Ứng dụng và thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất sản phẩm an toàn phù hợp với điều kiện của hợp tác xã, quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của thị trường.
  • Tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật và khuyến nông cho cán bộ, thành viên hợp tác xã và khách hàng không phải là thành viên hợp tác xã.
  • Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và huy động nguồn lực đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động đặc thù và phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.
  • Thông tin, hướng dẫn các thành viên và tổ chức, cá nhân liên kết với hợp tác xã nông nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả hợp đồng liên kết và phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.
  • Tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thực hiện công khai, minh bạch trong hợp tác xã về giá dịch vụ, chủng loại, đối tượng phục vụ; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng tài sản Nhà nước giao theo quy định và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích