Cơ cấu tổ chức HTX DV NN TH HÒA THÀNH

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của HTX DV NN TH Hòa Thành

CÁC PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG

a) Đại hội đại biểu thành viên

Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đại hội thành viên gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thường. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu (sau đây gọi chung là đại hội thành viên). Đại hội thành viên có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 của Luật này).

b) Hội đồng quản trị kiêm ban giám đốc

Hội đồng quản trị kiêm ban giám đốc hợp tác xã là cơ quan quản lý hợp tác xã do Đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị gồm chủ tịch và 02 thành viên, số lượng thành viên hội đồng quản trị do điều lệ quy định là 03 người. Chủ tịch HĐQT đồng thời là giám đốc, 02 thành viên HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức danh phó giám đốc HTX.

Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị hợp tác xã do điều lệ hợp tác xã quy định là 05 năm.

Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của hợp tác xã để thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 36 của Luật HTX năm 2012.

Hội đồng quản trị hợp tác xã họp định kỳ theo quy định của điều lệ nhưng ít nhất 03 tháng một lần; hội đồng quản trị hợp tác xã họp định kỳ theo quy định của điều lệ nhưng ít nhất 06 tháng một lần do chủ tịch hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng quản trị được chủ tịch hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập.

Hội đồng quản trị họp bất thường khi có yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc hợp tác xã.

Họ và tên: PHẠM ĐỨC HẬU
Chức vụ:Chủ tịch HĐQT - Giám đốc HTX
Điện thoại: 0904271309
Email: duchau.donghoa@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Bá Tạo

Chức vụ: Phó Giám Đốc HTX

Điện thoại: 0905429003

Email: nguyenbatao2012@gmail.com

Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Trúc

Chức vụ: Phó Giám Đốc HTX

Điện thoại: 0856539457

Email:

c) Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã theo quy định của pháp luật và điều lệ HTX.

Ban kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành viên, đại diện hợp tác xã thành viên theo thể thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên ban kiểm soát do đại hội thành viên quyết định là 03 người.

Trưởng ban kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số các thành viên ban kiểm soát; nhiệm kỳ của ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và có quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và Luật HTX năm 2012.

Họ và tên: Trần Bình Nguyên

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát

Điện thoại: 0398359805

Email: binhnguyen.dhpy@gmail.com

d) Bộ phận Kế toán

Tham mưu cho HĐTQ HTX về công tác kế toán, chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về công tác kế toán tài chính của HTX.

Hạch toán các khoản thu chi của HTX: vốn, doanh thu, chi phí, công nợ, các tài sản cố định (công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu…),…

Tham gia vào quản lý việc cho vay và các khoản đầu tư tài chính của HTX.

Góp ý với ban giám đốc về việc chỉ đạo, kiểm tra, quản lý và giám sát quá trình chấp hành các chế độ tài chính nội bộ của HTX và Nhà nước. Đảm bảo các kế hoạch tiêu dùng đúng kế hoạch và mang lại hiệu quả cao.

Xây dựng các nội quy về tài chính như: quy trình thu – chi, công nợ – tiền vốn, định mức về lương/ thưởng, hàng tồn kho… và chính sách về việc chấp hành.

Đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả lên ban giám đốc, cập nhật và tuyên truyền các chính sách quản lý tài chính của Nhà nước đến các bộ phận khác trong HTX. Kết hợp với các phòng ban liên quan để lên kế hoạch tài chính, kế toán ngắn hạn, dài hạn.

Thực hiện đầy đủ các báo cáo tài chính, thống kê các kế hoạch theo quy định. Báo cáo kết quả kinh doanh lên ban giám đốc.

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Quyên

Chức vụ: Kế Toán Trưởng HTX

Điện thoại: 0976070514

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh

Chức vụ: Kế Toán HTX

Điện thoại: 086593635

Email:

e) Bộ phận kinh doanh

Tiếp cận mở rộng phạm vi thị trường và khách hàng tiềm năng của HTX.

Lên chiến lược phát triển cho hoạt động kinh doanh của HTX, từ khâu sản xuất sản phẩm tới việc gia nhập thị trường và xây dựng quan hệ với khách hàng.

Giám sát tiến độ thực hiện chiến lược kinh doanh, đảm bảo theo đúng quy trình và kế hoạch.

Phụ trách tìm hiểu thông tin, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác.

Phối hợp cùng các bộ phận trong HTX đề xuất những chiến dịch quảng bá nhằm tiếp cận khách hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu, nâng cao doanh số.

Xây dựng chính sách bán hàng với lợi ích hấp dẫn riêng biệt cho từng nhóm khách hàng. 

Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động gia tăng độ tín nhiệm của khách hàng đối với HTX, duy trì và mở rộng lượt khách hàng mới. 

Quản lý hồ sơ thông tin khách hàng một cách khoa học, cẩn thận. Phòng ban chịu trách nhiệm chính đối với công việc kinh doanh của HTX trước HĐQT.

Họ và tên: Trần Đắc Nghị

Chức vụ: Kỹ Thuật – Kinh Doanh

Điện thoại: 0967448216

Email: dacnghi.py@gmail.com

f) Bộ phận kế hoạch

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch nâng cấp và sữa chữa và làm mới các tuyến đường giao thông nội đồng, Kênh mương nội đồng, các kế hoạch sản xuất lúa giống và kế hoạch hoạt động liên quan đến HTX.

Phối hợp các bộ phận khác hoàn thành công việc chung của HTX.

Họ và tên: Lê Khâm Thuyên

Chức vụ: Kế Hoạch

Điện thoại: 0824428164

Email: khamthuyen@gmail.com

g) Bộ phận Văn phòng

Do chủ tịch HĐQT HTX bổ nhiệm, thực hiện công việc lưu trữ và quản lý sổ công văn đi, công văn đến.

Thực hiện công tác thu chi, quản lý quỹ tiền mặt hằng ngày của HTX.

Hoàn thành một số công việc khác được giao.

Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Hương

Chức vụ: Văn Phòng

Điện thoại: 0913871677

Email:

h) Đội thuỷ nông

Đội thủy nông của HTX chịu sự quản lý trực tiếp của HĐQT HTX, gồm có đội trưởng và đội phó thủy nông cùng với 35 thủy nông viên chịu trách công tác tu tảo, nạo vét các kênh mương, làm nhiệm vụ điều tiết nước đảm bảo cho công tác sản xuất nông nghiệp của bà con thành viên đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *