HTX HOÀ THÀNH TỔ CHỨC KIỂM KÊ TÀI SẢN NĂM 2022

Thực hiện công văn số 676/TCKH ngày 14/12/2022 của phòng Tài chính Kế hoạch TX. Đông Hoà V/v Đại hội thường niên năm 2022, báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện chế độ báo cáo HTX. Được sự thống nhất của UBND xã Hoà Thành, sáng ngày 02/01/2023 HTX tổ chức kiểm kê tài sản trong năm 2022 để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu thành viên năm 2022.

Tham dự buổi tổng kết kiểm kê tài sản năm 2022, đại diện UBND xã có Ông Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch UBND xã, cùng với các đồng chí là trưởng, phó 06 thôn trên địa bàn xã, đại diện thành viên HTX, các Uỷ nhiệm thu của HTX cùng toàn thể HĐQT, Ban kiểm soát và các bộ môn của HTX.

Chủ trì công tác kiểm kê tài sản năm 2022, Ông Trần Bình Nguyên – Trưởng ban kiểm soát HTX thông qua quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản HTX năm 2022, triển khai các nôi dung liên quan đến công tác kiểm kê. Hội đồng kiểm kê phân thành hai tổ gồm: Tổ kiểm kê tài sản lưu động và tổ kiểm kê tài sản cố định đồng tiến hành kiểm kê tài sản HTX.

Ông Trần Bình Nguyên – Trưởng ban Kiểm soát triển khai các nội dung liên quan đến công tác kiểm kê

Thời gian thực hiện kiểm kê từ ngày 02/01 đến ngày 03/01/2023, Hội đồng kiểm kê tài sản tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát và đánh giá kết quả kiểm kê phù hợp với tình hình thực tế của HTX đã thực hiện trong năm 2022.

Tổ kiểm kê tài sản cố định
Tổ kiểm kê tài sản lưu động

Công tác kiểm kê kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 03/01/2023, Hội đồng kiểm kê tài  sản năm 2022 của HTX thống nhất với toàn bộ số liệu  nêu trên. Qua công tác kiểm kê, Hội đồng kiểm kê đã đề nghị HĐQT HTX tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác thu hồi các khoản nợ tồn đọng, các nợ khó đòi, nợ lâu năm để đảm bảo không bị thành viên chíếm dụng vốn hoạt động của HTX. Đồng thời, đề nghị HĐQT HTX tiếp tục quản lý và sử dụng các tài sản cố định còn lại đạt hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX trong năm 2023.

Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2022 thống nhất kết quả kiểm kê và đề nghị chủ tịch Hội đồng kiểm kê thực hiện báo cáo trước Đại hội Đại biểu thành viên lần 5, nhiệm kỳ I (2019-2023) theo đúng quy định. Dưới đây là một số hình ảnh trong thời gian kiểm kê.

Trần Đắc Nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *